Tribhuwan University
en np

त्रिवि समन्वय महाशाखाको नमुना प्रतिपादित फारामहरु

त्रिवि समन्वय महाशाखाको नमुना प्रतिपादित फारामहरु

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 स्वाध्यायन बिदा माग फाराम 2021-04-06 191 View item
2 विद्यावारिधि/उच्च अध्ययन/अनुसन्धानको लागि पूर्व स्वीकृतिको आवेदन फाराम 2021-04-06 230 View item
3 अध्ययन बिदा माग फारम 2021-04-06 244 View item
4 कबुलियतनामा (स्वाध्ययन बिदा) 2021-04-06 149 View item
5 कबुलियतनामा (विश्वविद्यालय वृत्ति) 2021-04-06 231 View item
6 अनुसूची – घ (ख) 2021-04-06 165 View item