Tribhuwan University
en np

जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागको सूची दर्ता गराउने बारेको सूचना ।

त्रिवि जैविक प्रविधि केन्द्रीय विभागको लागि आ.व.२०७६।०७७ सालमा आवश्यक पर्ने तपशिल बमोजिम सामान, सेवा तथा मर्मत कार्यहरु खरिद गर्न मौजुदा सूची तयार गर्ने प्रयोजनका लागि सम्बन्धित फर्म,कम्पनी वा इजाजत प्राप्त सप्लायर्सहरुले स्थायी लेखा नम्बर, मूल्य अभिवृद्धि कर र आ.व २०७४।०७५ को कर चुक्ता प्रमाणहरुको प्रमाणित प्रतिलिपी सहित निवेदन दर्ता गराउनु हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।