Tribhuwan University
en np

त्रि.वि. जनशक्तिविकास तथा कल्याण कार्यक्रमआ.व. २०७६।०७७अन्तर्गत त्रिभुवनविश्वविद्यालय वृत्तिमाउच्चअध्ययनको लागि आवेदनआह्वानको सूचना

त्रि.वि.काशिक्षक÷कर्मचारीहरुको वृत्तिविकासकालागिजनशक्तिविकास तथा कल्याण कार्यक्रमआ.व. २०७६।०७७अन्तर्गत शिक्षकहरुकालागिविद्यावारिधि÷एम.फिल. तह र कर्मचारीहरुकालागि स्नातकोत्तर तथा स्नातकतहअध्ययनकानिमित्तत्रि.वि.माउपत्यकाभित्रस्थायी सेवा३वर्ष पुगेकातथाउपत्यकाबाहिर २ वर्ष पुगेका र ५०वर्ष उमेर ननाघेकातोकिएको आन्तरिक विषयमा र खुल्लातर्फ आवेदनदिन इच्छुक योग्यशिक्षक÷कर्मचारी तथात्रि.वि.बाट सम्वन्धनप्राप्तक्याम्पस÷कलेजमाकार्यरत शिक्षकहरुले यो सूचनागोरखापत्रमाप्रकाशितभएको मितिले ३५दिनभित्रत्रि.वि. जनशक्तिविकास तथा कल्याण कार्यपद्धति २०७५को अनुसूची१अनुसार फाराम भरी सम्बन्धितनिकाय प्रमुखबाट प्रमाणित गराई आवेदनदिनु हुन सम्वन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचनाप्रकाशितगरिएको छ ।

Bidhyavaridhi (Ph.D.) KhuLla Prati.

janashakti notice 076,077

Karmachariko Bitti Bikas

आवेदन आह्वान