Tribhuwan University
en np

लघु अनुसन्धान प्रस्ताव (Mini Research) आव्हान गरेको बारे सूचना

लघु अनुसन्धान (Mini Research) प्रस्ताव आव्हान गरेको बारे सूचना 

Files

SN Title Publish Date Total Views View Item Download
1 Research Proposal (Guideline) 2020-10-13 1160 View item
2 लघु अनुसन्धान प्रस्ताव (Mini Research) आव्हान गरेको बारे सूचना 2020-12-29 294 View item