Tribhuwan University

Budget Proposal 2077/78

त्रिभुवन विश्वविद्यालय आर्थिक प्रशासन महाशाखाद्धारा आर्थिक बर्ष २०७७।०७८ को लागी प्रस्तावित बजेटको नमुना फाराम भरी आर्थिक प्रशासन महाशाखाको इमेल tu.budget@tribhuvan-university.edu.np मा इमेल गरी पठाइदिनु हुन सम्बन्धित सवैको जानकारीका लागी अनुरोध छ

Download

Budget

113's Downloaded Download View item

Budget Cover

174's Downloaded Download View item