Tribhuwan University
en np

Notices

 2022-03-28

राष्टिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान प्रस्तावको म्...

राष्टिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गरिने अनुसन्धान प्रस्तावको म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

 2022-01-04

त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाको सूचना

त्रिवि सामान्य प्रशासन महाशाखाको सूचना