Sign Into Mailbox

त्रिविका शिक्षक कर्मचारीले अन्य संस्थामा काम गर्न स्विकृति माग गर्ने सम्वन्धि अनुगमन समितिको जानकारी

(Last Updated On: August 17, 2016)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
शिक्षाध्यक्षको कार्यालय
अनुगमन समितिको कार्यालय
कीर्तिपुर,काठमाडौं

मिति: २०७३ श्रावण ३२

अ.च.नं.९७÷०७३÷७४

श्रीमान् डीन÷कार्यकारी निर्देशक÷कार्यालय÷केन्द्र÷क्याम्पस÷निकाय प्रमुखज्यू,
त्रिभुवन विश्वविद्यालय ।

विषय : अन्य संस्थामा काम गर्न स्वीकृति माग गर्ने फारम पठाइएको बारे ।

उपर्युक्त विषयको सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षक कर्मचारी सेवा सम्बन्धी नियम २०५० को परिच्छेद ९ को नियम ६९ तथा अनुगमन सम्बन्धी कार्यव्यवस्थापन प्रणाली २०५४ अनुसार त्रिविका पूर्णकालीन शिक्षक कर्मचारीहरूले त्रिवि बाहेक अन्य संस्थामा आंशिक रूपमा काम गर्नका लागि पूर्वस्वीकृति लिनका लागि भर्नुपर्ने आवेदन फारम र निर्णयको विवरण यसै पत्रसाथ पठाइएको छ । अन्य संस्थामा काम गर्न चाहने त्यस कार्यालय÷केन्द्र÷क्याम्पस÷निकायका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सो फारम भर्न लगाई पूर्वस्वीकृतिका लागि कार्तिक मसान्तसम्म यस कार्यालयमा आइपुग्ने गरी पठाउनु हुन र यस कार्यालयबाट स्वीकृत भएपछि अन्य संस्थामा काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीको विवरण दुरुस्त राख्नुहुन अनुरोध छ ।
………………….
(विष्णुप्रसाद खनाल)
सदस्य सचिव

 

पूर्व स्विकृतिको लागी फाराम

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook