Sign Into Mailbox

सुरक्षा गार्ड आपूर्तिका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र (प्रस्ताव) आह्वानको सूचना

(Last Updated On: May 3, 2016)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
रजिष्ट्रारको कार्यालय
सामान्य प्रशासन महाशाखा, कीर्तिपुर ।

सुरक्षा गार्ड आपूर्तिका लागि गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र (प्रस्ताव) आह्वानको सूचना

(प्रथम पटक प्रकाशित मिति २०७३।१।१९)

यस त्रि.वि.केन्द्रीय कार्यालय र यस अन्तर्गत कीर्तिपुर क्षेत्रका विभिन्न निकायहरुका लागि २४ सैं घण्टा आलोपालो गरी सुरक्षा सेवा लिने सम्बन्धमा ४१ जवान सुरक्षा गार्ड र १ जवान गार्ड कमाण्डर गरी जम्मा ४१ं१.४२ जवान सुरक्षाकर्मीहरुबाट ८÷८ घण्टाको ड्युटी गर्ने गरी सुरक्षाकर्मीहरु सेवा करारमा लिनु पर्ने भएको हुनाले उल्लिखित संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु करारमा उपलव्ध गराउन इच्छुक नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त सेक्युरिटी गार्ड सप्लायर्स, कम्पनी वा एजेन्सीहरुबाट मासिक के कति दररेटमा सुरक्षाकर्मीहरु उपलव्ध गराउन सक्ने हो ? सो विषयमा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को परिच्छेद ९ को नियम ९५ उप नियम ३ वमोजिम यो सूचना गोरखापत्रमा प्रथम पटक प्रकाशित भएको मितिले १५ दिन भित्र कार्यालय समयमा त्रि.वि.सामान्य प्रशासन महाशाखाबाट रु.३,०००।– (पछि फिर्ता नहुने गरी) बैंक भौचर पेश गरी बोलपत्र (प्रस्ताव) फाराम किनिसक्नु पर्ने छ सोको भोलिपल्ट दिनको १२ः०० बजे भित्र बोलपत्र (प्रस्ताव) फाराम दर्ता गराई सक्नु पर्ने छ । र सोही दिनको २ः०० बजे खोलिने छ । प्रस्ताव खोल्ने समयमा प्रस्तावदाता वा निजको प्रतिनिधिहरु उपस्थिति हुनु पर्नेछ तर उपस्थित नभएमा पनि प्रस्ताव खोल्न कुनै वाधा पर्ने छैन । बोलपत्र (प्रस्ताव) खरिद गर्ने अन्तिम दिन र खोल्ने दिन विदा परेमा त्यसको भोलिपल्ट व्यवस्था मिलाइने छ । त्रि.वि.बाट तयार गरिएका प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरु छुट्टा छुट्टैरुपमा भरी स्पष्ट विवरण खुलाई गोप्य शिलबन्दी बोलपत्र (प्रस्ताव) पेश गर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । म्याद भित्र प्राप्त हुन आएका शिलबन्दी बोलपत्र (प्रस्ताव) हरु मध्ये उपयुक्त देखिएको सेक्युरिटी सप्लाई कम्पनी वा एजेन्सीसंग सुरक्षाकर्मीहरु करारमा लिने विषयमा त्रि.वि.ले लिने निर्णय अन्तिम हुने छ । प्राविधिक प्रस्ताव अस्वीकृत भएकाहरुको आर्थिक प्रस्तावहरु नखोलि सम्बन्धितलाई फिर्ता गरिनेछ । साथै सुरक्षाकर्मीहरुका सेवाका लागि व्यक्तिगतरुपमा दिइएका शिलबन्दी बोलपत्र (प्रस्ताव) हरु स्वीकार नगरिने बेहोरा पनि यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ । वार्षिक रुपमा आफुले कवोल गरेको कुल जम्मा रकमको २.५% रकम प्रस्ताव जमानत वापत त्रि.वि.को कीर्तिपुरस्थित नेपाल बैंक लिमिटेडको कल हिसाव नं.०४५११६०००९८९७६०००००२ मा नगद जम्मा गरेको बैंक भौचर वा वाणिज्य बैंकले जारी गरेको बैंक ग्यारेन्टी नत्थी गरेको हुनुपर्नेछ । बोलपत्र (प्रस्ताव) स्वीकृति भएपछि स्वीकृत बोलपत्र (प्रस्ताव) दाताले थप २.५% ले हुने नगद रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरसहित तोकिएको म्यादभित्र सम्झौता गर्न आउनु पर्नेछ ।

नोटः– बोलपत्र (प्रस्ताव) सम्बन्धी अन्य जानकारी यस त्रि.वि.केन्द्रीय कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँस गरिएको छ ।

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook