Sign Into Mailbox

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन समितिको कार्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई जरुरी सूचना

(Last Updated On: January 12, 2016)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
अनुगमन समितिको कार्यालयको
सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई जरुरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको निर्णय नं.९७६(ठ) अनुसार “सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले पूर्व स्वीकृति नलिएका शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन नपाउने” भन्ने व्यवस्था भएकोले सोही अनुरूप गर्न÷गराउन सम्बन्धित पक्षको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook