Sign Into Mailbox

स्नातक तह प्रथम वर्षको भर्ना कार्यक्रम

(Last Updated On: March 11, 2015)

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
स्नातक तह प्रथम वर्षको भर्ना कार्यक्रम
शैक्षिक वर्ष २०७१।०७२
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र सङ्काय, व्यवस्थापन सङ्काय, शिक्षा शास्त्र सङ्काय र कानून सङ्काय अन्तर्गतका क्याम्पसहरुमा शैक्षिक वर्ष २०७१।०७२ को लागि स्नातक तह प्रथम वर्षमा नयाँँ विद्यार्थी भर्ना निम्नानुसार हुने भएकोले सम्बन्धित सबै संकाय, क्याम्पस तथा विद्यार्थीहरुको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।
कार्यक्रम ः
१. आवेदन फाराम वितरण ः २०७१ कार्तिक २ गतेदेखि ३० गतेसम्म
२. आवेदन फाराम बुझाउने तथा भर्ना हुने
अन्तिम मिति ः २०७१ कार्तिक ३० गते सम्म
३. कक्षा संचालन सुरु ः २०७१ मंसिर १ गतेदेखि
४. कक्षा संचालन समाप्त हुने मिति ः २०७२ असार मसान्त
५. परीक्षा फाराम भराउने ः २०७२ वैसाख १ गतेदेखि मसान्तसम्म
६. परीक्षा संचालन गर्ने ः २०७२ श्रावण
७. नतिजा प्रकाशन ः २०७२ मंसिर मसान्तसम्म
८. भर्ना भएका विद्यार्थीहरुको त्रि.वि. रजिष्ट्रेशन फाराम भरी त्रि.वि. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खुमा बुझाउनु पर्ने २०७१ माघ मसान्तसम्म ।
९. रजिष्ट्रेशन फाराम भरेका विद्यार्थीहरुको रजिष्ट्रेशन नं. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, बल्खुबाट क्याम्पसमा पठाई सक्ने २०७१ चैत्र मसान्तसम्म ।
१०. योग्यता क्रमानुसारको नामावली प्रकाशन र भर्ना मिति क्याम्पसले अनुकूलता अनुसार मिलाउन सक्नेछ ।
११. विद्यार्थीले प्रवेश चाहेको प्रत्येक संकाय अन्तरगतका क्याम्पसमा बेग्लाबेग्लै आवेदन फाराम बुझाउनु पर्नेछ ।
१२. आवेदन दिँदा फारामसँगै हालसालै खिचेको फोटो र ट्रान्सक्रिप्ट तथा चारित्रिक प्रमाणपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनु पर्नेछ ।
१३. अन्य विस्तृत विवरणको जानकारी सम्बन्धित सङ्काय र क्याम्पसबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ ।

पुनश्च ः प्रकाशित शैक्षिक तालिका अनुसार विद्यार्थी भर्ना, कक्षा संचालन र परीक्षा संचालन समेत गर्न गराउन सम्बन्धित निकायहरुलाई जानकारी गराउने ।

Please follow and like us:
0

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook