Sign Into Mailbox

सूचना प्रकाशित गरिएको बारे ।

त्रि.वि. जनशक्ति विकास तथा कल्याण कार्यक्रम अन्तर्गत त्रि.वि. का शिक्षकहरुको विद्यावारिधि (पिएच.डी.) अध्ययनका लागि आ.व. २०७४।०७५ मा प्रकाशित सूचना अनुसार त्रि.वि.का अध्ययन संस्थान तथा संकायहरु अन्तर्गत क्याम्पस÷कलेजमा स्थायी सेवामा कार्यरत र त्रि.वि.बाट सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरुमा कार्यरत शिक्षकहरुले उच्च अध्ययन (विद्यावारिधि) का लागि आन्तरिक तथा खुल्लाको सूचनामा आवेदन दिई अन्तर्वार्तामा सम्मिलित भएका उम्मेदवारहरुमध्ये विषयगत रुपमा योग्यता क्रम अनुसार देहायका उम्मेदवारको नाम सिफारिस गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैलाई आवश्यक जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ

result

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook