Sign Into Mailbox

त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्व.वि.यू निर्वाचन २०७३ का लागी गठन गरिने निर्वाचन समिति र खर्च सम्वन्धमा कार्यकारी परिषद्बाट भएको निर्णय ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले घोषणा गरेको स्व.वि.यू निर्वाचन २०७३,फागुन १४ का सन्र्दभमा सम्वन्धित क्याम्पसहरुमा गठन गरिने निर्वाचन समिति र खर्च सम्वन्धमा कार्यकारी परिषद्बाट भएको निर्णय सम्वन्धित निकायको जानकारीको लागी सूचित गरिन्छ ।

त्रि.वि. स्व.वि.यू निर्वाचन २०७३ का लागी गठन गरिने निर्वाचन समिति र खर्च सम्वन्धमा भएको निर्णय ।

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook