Sign Into Mailbox

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुगमन समितिको कार्यालयको सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई जरुरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय
अनुगमन समितिको कार्यालयको
सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई जरुरी सूचना

त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषदको निर्णय नं.९७६(ठ) अनुसार “सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूले पूर्व स्वीकृति नलिएका शिक्षक÷कर्मचारीहरूलाई काममा लगाउन नपाउने” भन्ने व्यवस्था भएकोले सोही अनुरूप गर्न÷गराउन सम्बन्धित पक्षको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

Sign Up NewsLetter

Search the site

Follow us on Facebook